Op 12 april a.s. is er een informatiebijeenkomst betreft hotel voor buitenlandse werknemers in De Pluk te Geldermalsen. Onderstaande kunt u de uitnodiging lezen.

Betreft: informatiebijeenkomst
Datum: x maart 2018
Beste bewoner van dit adres,
Met deze brief nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een hotel voor
tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers. Beoogde locatie voor dit hotel is het adres J.F.
Kennedylaan 7 (bedrijventerrein West Betuwe).
De bijeenkomst is op donderdagavond 12 april in ’De Pluk’, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen. Aanvang:
19.30 uur. Adres De Pluk: Rijkstraatweg 64 te Geldermalsen.
Fresh Ideas Beheer BV is van plan het hotel te gaan ontwikkelen. Daarover is zij in overleg met de
gemeente Geldermalsen. Van het hotel gaan vooral Oost-Europese arbeidsmigranten gebruik maken.
Voor bedrijven in Geldermalsen en omgeving is het belangrijk te kunnen beschikken over voldoende
gekwalificeerd personeel. Wanneer je hiervoor arbeidsmigranten nodig hebt, moet je ze ook goed
huisvesten. De hotelontwikkeling voorziet daarin.
Het college van burgemeester van burgemeester en wethouders staat op voorhand niet negatief
tegenover dit initiatief. Het is voor het college echter nog te vroeg om een besluit te kunnen nemen over
het starten van de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure. Als initiatiefnemers hebben wij de vraag
gekregen eerst hierover met de woon- en werkomgeving in gesprek te gaan. Dit met als doel na te gaan of
het initiatief op voldoende draagvlak kan rekenen en daartegen geen onoverkomelijke bezwaren bestaan.
Aan dit verzoek voldoen we graag.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u alle informatie over het plan. Er is informatie over:
· de inrichting van het plangebied
· de betekenis van het hotel voor omwonenden
· het dagelijkse beheer van het hotel
· de bedrijven die gebruik maken van de buitenlandse werknemers
· de vergunningprocedure.
Natuurlijk is er alle ruimte om te reageren en vragen te stellen.

Plan voor hotel voor Oost-Europese werknemers in Geldermalsen:

Geldermalsen/ Neerijnen, 8 april 2018

Leefbaar Geldermalsen en Gemeentebelangen Neerijnen geven met dit persbericht aan dat zij tegen de komst zijn van een hotel uitsluitend voor het huisvesten van tijdelijk te werk gestelde Oost-Europese werknemers, waarbij o.a de uitzendbureaus een groot economisch belang hebben.

Vooruitlopend op de informatie avond op 12 april in de Pluk te Geldermalsen, welke door adviesbureau Fresh Ideas wordt belegd om u te informeren over hun plan om een hotel voor Oost-Europese werknemers aan de Kennedylaan, menen wij dat het College en de Gemeenteraad geen medewerking moeten verlenen.

Leefbaar Geldermalsen heeft steeds aangegeven tegen de komst van een hotel voor Oost-Europese werknemers te zijn, aangezien concentratie van bevolkingsgroepen, de leefbaarheid van de kernen aantast.
Wij waren ook in december 2015 uitgesproken tegenstander van het oprichten van een AZC, omdat dit de integratie van statushouders binnen de plaatselijke bevolking niet zou bevorderen. De realisatie van zo’n hotel is in feite niet anders en wij vinden dat deze ontwikkeling, waarvan het college nu zegt daar genuanceerd over te denken, omdat ze in 2015 leergeld heeft betaald en laat nu het initiatief over aan de ondernemers, om zo een tweede gele kaart na het december 2015 debacle te ontlopen.

Wij verwachten van het college daadkracht en stellen dat de werkelozen en herintreders meer aanspraak moeten kunnen maken op arbeidsplaatsen dan de “gelukszoekers” uit Oost- Europa, die de werkzaamheden verrichten voor salarissen die veel hoger liggen dan in hun geboortelanden.

Een aantal gemeenten heeft In het land goede ervaringen door samenwerking met bedrijven om mensen met een uitkering aan het werk te krijgen, en zo dus deels voor hun uitkering werken. In Rotterdam heeft dit initiatief al volop succes en hebben mensen hierdoor weer een vaste baan en weer toekomstperspectief.

Door de komst van zo’n hotel voor buitenlanders wordt er een onnodige druk gelegd op onze inwoners en leidt tot onwenselijke situaties op zowel de arbeidsmarkt als de woningmarkt die al enorm onder druk staat vanwege het tekort op de woningmarkt.

Onze eigen inwoners komen steeds meer in de verdrukking door de huisvesting van Oost-Europese werknemers en statushouders, die geen enkele binding willen met de omgeving, met uitzondering van de welwillenden.

Zo ook voelen mensen zich in Geldermalsen niet op hun gemak als statushouders amok maken, en door de woningbouwvereniging wordt afgedaan met opmerkingen: “moet u bij dit College zijn”, of “als u er last van hebt, waarom verhuist u dan niet?”

Gemeentebelangen Neerijnen gaan straks de gemeenteraadsverkiezingen in voor de gemeente West Betuwe onder de naam:

LEEFBAAR LOKAAL BELANG WEST BETUWE

Een partij die, er voor u is, niet alleen tijdens de verkiezingen, maar ook daarvoor en daarna!

foto van Llb West Betuwe.

Gemeentebelangen Neerijnen bestaat inmiddels al ruim 12 jaar. De fractie van GBN staat midden in de samenleving en weet, vaak in tegenstelling tot de overige politieke partijen uit Neerijnen, wat er echt in de dorpen speelt.

Echter al vanaf het allereerste begin van onze deelname aan de gemeenteraad zijn wij aan de kant gezet als onbelangrijke medespelers en worden we op veel (belangrijke) punten geboycot.

In achterkamers werd besloten dat belangrijke initiatieven, beslist niet uit de koker van GBN mogen komen. Zoals onlangs nog de moties betreffende de biomassavergister te Haaften, de nevengeul Varik/Heesselt maar ook bijvoorbeeld het kulturhus te Haaften.

GBN kondigde aan een motie in te dienen aangaande de biomassavergister, hoewel vrijwel alle partijen het hier mee eens waren, werd de motie van GBN verworpen en een door PVDA ingediende motie met exact dezelfde tekst werd vervolgens aangenomen.

Datzelfde gold ook voor de motie om niet voor een nevengeul te kiezen maar voor dijkverzwaring. Deze motie was tot stand gekomen in overleg met de andere partijen en ook is toegezegd dat per partij aanvullend nog een stemverklaring kon worden afgegeven. Echter, deze door ons ruim van te voren aangekondigde motie kon en mocht niet uit naam van GBN worden ingediend. Na veel kleuterschoolachtig overleg werd uiteindelijk een alternatief gevonden en een motie met daarin vrijwel dezelfde bewoordingen, zoals opgesteld door GBN, na overleg met de andere partijen unaniem aangenomen.

Natuurlijk hadden wij uit protest tegen kunnen stemmen en daarmee mogelijk de moties kunnen verwerpen. Daarmee worden echter onze inwoners niet geholpen en juist daar staan wij voor!

Waarom dit toneelspel? Is partijbelang voor hen belangrijker dan uw belang? Zijn onze inwoners voor deze partijen slechts bijzaak en is het pluche de hoofdzaak? Wij weten het niet, maar er is natuurlijk van alles te bedenken, echter het antwoord hierop zal van de (coalitie) partijen moeten komen.

Nu is voor ons de maat vol en willen wij een duidelijk signaal af geven, maar vooral ook deze kinderachtige taferelen aan onze inwoners kenbaar te maken.
Daarom zal onze fractie zich tijdens de oordeelsvormende vergadering van 25 januari aanstaande, slechts figuurlijk aanwezig zijn en ons laten vertegenwoordigen door portretten van Cor Nijhoff, Jos Veeken en Petra van Kuilenburg, onze 3 raadsleden.  

Uiteraard volgen we de beraadslagingen wel en tijdens de hierop volgende besluitvormende raadsvergadering van 1 februari zullen wij onze verantwoording, zoals u van ons gewend bent, in het algemeen belang weer nemen.

Fractie Gemeentebelangen Neerijnen

Locatie: Dorpshuis de Biskamp

Aanvang 20.00 uur

Met dank aan de mondharmonica vereniging N.E.P. en gymnastiekvereniging Kunst en Vliegwerk voor het vrijwillig opgeven van hun oefen/trainingsavond in het belang van de verkeersveiligheid in Hellouw.

Hierdoor is het mogelijk gemaakt de beeldvormende bijeenkomst van de Gemeente Neerijnen over de rotonde in Hellouw in ons dorpshuis “de Biskamp “ te houden i.p.v. in het Gemeentehuis.

Iedereen is welkom, wilt u actief meepraten of uw mening inspreken dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffier dhr. K. Steenbergen.
Aanmelden tot 22-03-2018 12:00 uur via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 14 0418

De plannen van de Provincie/Gemeente heeft u kunnen zien op de inloopavond van 30 januari jl. u kunt het nogmaals nalezen op de website van de gemeente, (zoek op: rotonde Hellouw)

Ons dorp wordt er niet veiliger op door de plannen van Provincie/Gemeente:

 • Al het verkeer via de rotonde,(ook de hulpdiensten) dus over de kruising Irene-    Beatrixstraat/Korfgraaf met om de hoek de school en voetbalvereniging en binnen 400 meter de kerk en dorpshuis.
 • Hoe wordt deze kruising veilig gemaakt(zeker als er landbouwverkeer via de Irenestraat komt) ?
 • Hoe wordt de Korfgraaf vanaf rotonde tot de Reitensestraat ingericht (voetpad)?
 • Parkeerproblemen bij Voetbal en Dorpshuis!
 • Bereikbaarheid Hellouw-Noord ( IJsclub bingo en kaartavonden zijn meestal inwoners die ’s-avonds niet op de fiets kunnen, Polderwinkeltje, Zuivelboerderij en o.a. inwoners aan de Meikampgraaf met auto( via Rotonde Hellouw-Graaf Reinaldweg-Marijkeweg-Paalgraaf-of Meikampgraaf).
 • Koude oversteek Irenestraat met landbouwsluis aan het eind Irenestraat /Paalgraaf. Hier wordt natuurlijk links- of rechtsaf de Graaf Reinaldweg op gereden of over de parallelweg waar veel schoolgaande fietsers rijden. Iedereen ziet dit bij de Zijving en de Enggraaf
 • Meer verkeer tussen de kruising Korfgraaf en Irenestraat.

Wat willen de meeste inwoners van Hellouw ?

 • Een Rotonde
 • Afsluiten van de Irenestraat
 • De Oudenhof niet afsluiten
 • Geen landbouwsluis aan het eind van de Irenestraat/Paalgraaf

U komt toch ook !

 

Naar aanleiding van regelmatig terugkerende hoge waterstanden in de Nederlandse rivieren en de klimaatscenario’s waarin rekening gehouden wordt met vaker en meer overvloedige neerslag werd een programma opgesteld om de waterveiligheid rond onze rivieren beter te waarborgen, het Deltaprogramma 2015.

Voor de Waal werd met een extreem scenario gerekend en zijn meerdere oplossingen gepresenteerd. Inzoomend op de gemeente Neerijnen kwam vooral het traject tussen Tiel en Waardenburg (TiWa) in beeld en dan met name Varik en Heesselt (VaHe).

Vooropgesteld dat een besluit hierin op ministerieel niveau wordt genomen en voor dit besluit een advies wordt uitgebracht door de stuurgroep TiWa-VaHe. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: het ministerie, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de gemeente Neerijnen (wethouder Kool). Onze wethouder geeft daar de mening van de gemeenteraad weer.

Na grondige onderzoeken en voorbereidingen kwamen in eerste instantie een 18-tal oplossingen naar voren en deze werden aan alle gestelde normen getoetst. Op dit moment zijn van deze 18 oplossingen een 3-tal overgebleven welke aan vrijwel alle gestelde eisen geheel of voor een groot gedeelte voldoen.

Dan gaan we uiteraard ook de impact en veiligheid van onze inwoners daarnaast leggen. Gemeentebelangen Neerijnen is altijd al van mening geweest dat een oplossing met een nevengeul (bypass) naar verhouding een veel te grote impact zou hebben op de dorpen Varik en Heesselt en daarbij ook nog een onveilig gevoel zou creëren bij de inwoners van die dorpen. Uit diverse onderzoeken blijkt dit ook.

GBN kondigde aan hierover een motie te willen indienen met als doel, raadsbreed de wethouder mee te geven de oplossing met nevengeul uit te sluiten. Raadsbreed om deze keuze de unanieme keuze van de gemeenteraad te laten zijn.

Echter de overige partijen waren nog niet zo ver en waren er bij hen nog vraagtekens. Ook wilden zij nog aanvullende vragen stellen en de antwoorden hierop af te wachten.

Uiteraard moet een dergelijk besluit genomen worden na afweging van alle aspecten en GBN besloot, omwille van de unanimiteit, de motie aan te houden tot een later tijdstip.

De antwoorden kwamen en de inhoud van de motie was duidelijk maar om de motie raadsbreed aangenomen te laten worden, mocht dit geen motie van GBN zijn. Waarom? Geen idee, maar de overige partijen hebben dit onderling afgesproken. GBN mocht in geen geval met de eer gaan strijken en voor ons was dit niet de eerste keer, een motie over belangrijke zaken van GBN wordt telkens afgeketst (bv Biovergister).

Omdat bij GBN het belang van de burgers vele male hoger op de ladder staat dan partij belang hebben wij er voor gekozen om onze motie in te trekken en mee te gaan in de raadsbrede motie, met exact dezelfde inhoud als de GBN-motie overigens. Bij de overige partijen was uiteindelijk de manier waarop deze motie werd ingebracht en door wie, belangrijker dan de inhoud zelf. Dat leidde tot kleuterklas taferelen waar zelfs de voorzitter van de raad grote moeite mee had.

Maar goed, uiteindelijk is de motie aangaande de waterveiligheid raadsbreed aangenomen en krijgt de wethouder de opdracht mee dit besluit door te geven in de stuurgroep waterveiligheid.