Gemeentebelangen Neerijnen bestaat inmiddels al ruim 12 jaar. De fractie van GBN staat midden in de samenleving en weet, vaak in tegenstelling tot de overige politieke partijen uit Neerijnen, wat er echt in de dorpen speelt.

Echter al vanaf het allereerste begin van onze deelname aan de gemeenteraad zijn wij aan de kant gezet als onbelangrijke medespelers en worden we op veel (belangrijke) punten geboycot.

In achterkamers werd besloten dat belangrijke initiatieven, beslist niet uit de koker van GBN mogen komen. Zoals onlangs nog de moties betreffende de biomassavergister te Haaften, de nevengeul Varik/Heesselt maar ook bijvoorbeeld het kulturhus te Haaften.

GBN kondigde aan een motie in te dienen aangaande de biomassavergister, hoewel vrijwel alle partijen het hier mee eens waren, werd de motie van GBN verworpen en een door PVDA ingediende motie met exact dezelfde tekst werd vervolgens aangenomen.

Datzelfde gold ook voor de motie om niet voor een nevengeul te kiezen maar voor dijkverzwaring. Deze motie was tot stand gekomen in overleg met de andere partijen en ook is toegezegd dat per partij aanvullend nog een stemverklaring kon worden afgegeven. Echter, deze door ons ruim van te voren aangekondigde motie kon en mocht niet uit naam van GBN worden ingediend. Na veel kleuterschoolachtig overleg werd uiteindelijk een alternatief gevonden en een motie met daarin vrijwel dezelfde bewoordingen, zoals opgesteld door GBN, na overleg met de andere partijen unaniem aangenomen.

Natuurlijk hadden wij uit protest tegen kunnen stemmen en daarmee mogelijk de moties kunnen verwerpen. Daarmee worden echter onze inwoners niet geholpen en juist daar staan wij voor!

Waarom dit toneelspel? Is partijbelang voor hen belangrijker dan uw belang? Zijn onze inwoners voor deze partijen slechts bijzaak en is het pluche de hoofdzaak? Wij weten het niet, maar er is natuurlijk van alles te bedenken, echter het antwoord hierop zal van de (coalitie) partijen moeten komen.

Nu is voor ons de maat vol en willen wij een duidelijk signaal af geven, maar vooral ook deze kinderachtige taferelen aan onze inwoners kenbaar te maken.
Daarom zal onze fractie zich tijdens de oordeelsvormende vergadering van 25 januari aanstaande, slechts figuurlijk aanwezig zijn en ons laten vertegenwoordigen door portretten van Cor Nijhoff, Jos Veeken en Petra van Kuilenburg, onze 3 raadsleden.  

Uiteraard volgen we de beraadslagingen wel en tijdens de hierop volgende besluitvormende raadsvergadering van 1 februari zullen wij onze verantwoording, zoals u van ons gewend bent, in het algemeen belang weer nemen.

Fractie Gemeentebelangen Neerijnen

 

Naar aanleiding van regelmatig terugkerende hoge waterstanden in de Nederlandse rivieren en de klimaatscenario’s waarin rekening gehouden wordt met vaker en meer overvloedige neerslag werd een programma opgesteld om de waterveiligheid rond onze rivieren beter te waarborgen, het Deltaprogramma 2015.

Voor de Waal werd met een extreem scenario gerekend en zijn meerdere oplossingen gepresenteerd. Inzoomend op de gemeente Neerijnen kwam vooral het traject tussen Tiel en Waardenburg (TiWa) in beeld en dan met name Varik en Heesselt (VaHe).

Vooropgesteld dat een besluit hierin op ministerieel niveau wordt genomen en voor dit besluit een advies wordt uitgebracht door de stuurgroep TiWa-VaHe. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: het ministerie, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de gemeente Neerijnen (wethouder Kool). Onze wethouder geeft daar de mening van de gemeenteraad weer.

Na grondige onderzoeken en voorbereidingen kwamen in eerste instantie een 18-tal oplossingen naar voren en deze werden aan alle gestelde normen getoetst. Op dit moment zijn van deze 18 oplossingen een 3-tal overgebleven welke aan vrijwel alle gestelde eisen geheel of voor een groot gedeelte voldoen.

Dan gaan we uiteraard ook de impact en veiligheid van onze inwoners daarnaast leggen. Gemeentebelangen Neerijnen is altijd al van mening geweest dat een oplossing met een nevengeul (bypass) naar verhouding een veel te grote impact zou hebben op de dorpen Varik en Heesselt en daarbij ook nog een onveilig gevoel zou creëren bij de inwoners van die dorpen. Uit diverse onderzoeken blijkt dit ook.

GBN kondigde aan hierover een motie te willen indienen met als doel, raadsbreed de wethouder mee te geven de oplossing met nevengeul uit te sluiten. Raadsbreed om deze keuze de unanieme keuze van de gemeenteraad te laten zijn.

Echter de overige partijen waren nog niet zo ver en waren er bij hen nog vraagtekens. Ook wilden zij nog aanvullende vragen stellen en de antwoorden hierop af te wachten.

Uiteraard moet een dergelijk besluit genomen worden na afweging van alle aspecten en GBN besloot, omwille van de unanimiteit, de motie aan te houden tot een later tijdstip.

De antwoorden kwamen en de inhoud van de motie was duidelijk maar om de motie raadsbreed aangenomen te laten worden, mocht dit geen motie van GBN zijn. Waarom? Geen idee, maar de overige partijen hebben dit onderling afgesproken. GBN mocht in geen geval met de eer gaan strijken en voor ons was dit niet de eerste keer, een motie over belangrijke zaken van GBN wordt telkens afgeketst (bv Biovergister).

Omdat bij GBN het belang van de burgers vele male hoger op de ladder staat dan partij belang hebben wij er voor gekozen om onze motie in te trekken en mee te gaan in de raadsbrede motie, met exact dezelfde inhoud als de GBN-motie overigens. Bij de overige partijen was uiteindelijk de manier waarop deze motie werd ingebracht en door wie, belangrijker dan de inhoud zelf. Dat leidde tot kleuterklas taferelen waar zelfs de voorzitter van de raad grote moeite mee had.

Maar goed, uiteindelijk is de motie aangaande de waterveiligheid raadsbreed aangenomen en krijgt de wethouder de opdracht mee dit besluit door te geven in de stuurgroep waterveiligheid.

Het samengaan van 2 lokale partijen tot 1 : Leefbaar & Lokaal Belang West Betuwe!

Gemeentebelangen Neerijnen / Lokaal Belang West Betuwe gaat samen met Leefbaar Geldermalsen onder de naam

Leefbaar & Lokaal Belang West Betuwe

Op een mooie samenwerking & een mooie toekomst in West Betuwe!

Wij zijn er voor U en niet andersom!

Petra van Kuilenburg & Jos Rietbergen hijsen de vlag!

Vlag in top, klik voor filmpje

 

22894457 1991695157744884 1220402875149313039 n

gemneerijnen.png

Neerijnen

 Informatienota

 

 

clip_image003.gif

 

Datum                         :    3 november 2017

Van                             :    M. Smit

Bijlagen                      :    -

Onderwerp                 :    Biomassamestvergistingsinstallatie Haaften

Zaak- / Docnummer   :    17-22582- 25653

KENNISNEMEN VAN:

Ons principestandpunt om niet mee te werken aan de vestiging van een Biomassamestvergistingsinstallatie te Haaften.

INLEIDING

Over het principestandpunt met betrekking tot de mestvergistingsinstallatie heeft uw raad op 21 september 2017 een motie aangenomen waarin u ons adviseert om geen medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanprocedure die de vestiging van een mestvergistingsinstallatie aan de Marijkestraat te Haaften mogelijk maakt.

KERNBOODSCHAP

 

Wij hebben de motie van de gemeenteraad overgenomen en hebben besloten om niet mee te werken aan dit initiatief.

CONSEQUENTIES

 

De vestiging van een Biomassamestvergistingsinstallatie in Haaften blijft niet mogelijk.

COMMUNICATIE

 

Ons standpunt is bekendgemaakt aan de initiatiefnemer

 

-

Tijdens de Besluitvormende raadsvergadering van Neerijnen wordt vanavond onderstaande motie ingebracht:


 Motie

Onderwerp: Principe verzoek Biomassa vergisting installatie Haaften.


De raad van de gemeente Neerijnen op donderdag 21 september 2017 in vergadering bijeen, ter behandeling van de informatienota principeverzoek “Biomassa vergistingsinstallatie” te Haaften.

Gelet op:

 • het belang dat de gemeente en de gemeenteraad hecht aan leefbaarheid.
 • het belang van de instandhouding van het groene en landschappelijke karakter van onze gemeente.
 • dat “geen geuroverlast” nagenoeg niet objectief is vast te stellen.
 • het verzoek van de SGP fractie voor helderheid naar de initiatiefnemers

Overwegende dat:

Primair

 • het plan een installatie omvat met een respectievelijke bouwhoogte van circa 25 meter voor de silo’s en
  circa 15 meter voor de overige gebouwen.
 • de initiatiefnemers geen garanties kunnen geven voor wat betreft de stankoverlast.
 • ook de verkeersveiligheid op de smalle lokale wegen niet is gegarandeerd.
 • er een grote onzekerheid is voor wat betreft stankoverlast en zeker ook de verkeersveiligheid.
 • zware industrie op een agrarische bestemming ongewenst is.
 • het omzetten van een agrarische bestemming naar een (zware) industriële bestemming ongewenst is
  en dit vervolgens onomkeerbaar kan drukken op de samenleving (voorbeeld Kerkewaard).
 • de forse toename van zwaar vrachtverkeer op een daarvoor ongeschikte locatie.


Secundair

 • het kolossale concept niet past in onze groene en landelijke omgeving.
 • het item verkeersveiligheid in verband met de forse toename van het zware vrachtverkeer, zonder
  schroom, door de exploitant, volledig op het bordje van de gemeente wordt gelegd.
 • de continuïteit van biogas levering niet 100% gewaarborgd is.
 • hierdoor de burger op kosten wordt gejaagd (zie aanvullende investering installatie “Burcht van
  Haeften”).
 • er ten aanzien van dit concept nog teveel mitsen, maren en onzekerheden bestaan.


Roept op:

 • om het agrarisch landschap als zodanig voor onze nakomende generaties te behouden.
 • om de bestemming van het plangebied niet om te zetten van agrarisch naar (zwaar) industrieel.
 • aan het college om spoedig negatief te beslissen aangaande het bovengenoemd principeverzoek.
 • aan het college om de negatieve beslissing kenbaar te maken aan de initiatiefnemers.
 • om een dergelijk initiatief uitsluitend toe te staan op terreinen die reeds een industriebestemming hebben
  en waar de toegangswegen een voldoende kwaliteit en capaciteit hebben voor het te verwachten
  vrachtverkeer. Bovendien zal de installatie volledig geurvrij moeten opereren en de controleerbaarheid op dit punt dient te zijn gewaarborgd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Mw. P. van Kuilenburg,
Fractievoorzitter