Naar aanleiding van regelmatig terugkerende hoge waterstanden in de Nederlandse rivieren en de klimaatscenario’s waarin rekening gehouden wordt met vaker en meer overvloedige neerslag werd een programma opgesteld om de waterveiligheid rond onze rivieren beter te waarborgen, het Deltaprogramma 2015.

Voor de Waal werd met een extreem scenario gerekend en zijn meerdere oplossingen gepresenteerd. Inzoomend op de gemeente Neerijnen kwam vooral het traject tussen Tiel en Waardenburg (TiWa) in beeld en dan met name Varik en Heesselt (VaHe).

Vooropgesteld dat een besluit hierin op ministerieel niveau wordt genomen en voor dit besluit een advies wordt uitgebracht door de stuurgroep TiWa-VaHe. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: het ministerie, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de gemeente Neerijnen (wethouder Kool). Onze wethouder geeft daar de mening van de gemeenteraad weer.

Na grondige onderzoeken en voorbereidingen kwamen in eerste instantie een 18-tal oplossingen naar voren en deze werden aan alle gestelde normen getoetst. Op dit moment zijn van deze 18 oplossingen een 3-tal overgebleven welke aan vrijwel alle gestelde eisen geheel of voor een groot gedeelte voldoen.

Dan gaan we uiteraard ook de impact en veiligheid van onze inwoners daarnaast leggen. Gemeentebelangen Neerijnen is altijd al van mening geweest dat een oplossing met een nevengeul (bypass) naar verhouding een veel te grote impact zou hebben op de dorpen Varik en Heesselt en daarbij ook nog een onveilig gevoel zou creëren bij de inwoners van die dorpen. Uit diverse onderzoeken blijkt dit ook.

GBN kondigde aan hierover een motie te willen indienen met als doel, raadsbreed de wethouder mee te geven de oplossing met nevengeul uit te sluiten. Raadsbreed om deze keuze de unanieme keuze van de gemeenteraad te laten zijn.

Echter de overige partijen waren nog niet zo ver en waren er bij hen nog vraagtekens. Ook wilden zij nog aanvullende vragen stellen en de antwoorden hierop af te wachten.

Uiteraard moet een dergelijk besluit genomen worden na afweging van alle aspecten en GBN besloot, omwille van de unanimiteit, de motie aan te houden tot een later tijdstip.

De antwoorden kwamen en de inhoud van de motie was duidelijk maar om de motie raadsbreed aangenomen te laten worden, mocht dit geen motie van GBN zijn. Waarom? Geen idee, maar de overige partijen hebben dit onderling afgesproken. GBN mocht in geen geval met de eer gaan strijken en voor ons was dit niet de eerste keer, een motie over belangrijke zaken van GBN wordt telkens afgeketst (bv Biovergister).

Omdat bij GBN het belang van de burgers vele male hoger op de ladder staat dan partij belang hebben wij er voor gekozen om onze motie in te trekken en mee te gaan in de raadsbrede motie, met exact dezelfde inhoud als de GBN-motie overigens. Bij de overige partijen was uiteindelijk de manier waarop deze motie werd ingebracht en door wie, belangrijker dan de inhoud zelf. Dat leidde tot kleuterklas taferelen waar zelfs de voorzitter van de raad grote moeite mee had.

Maar goed, uiteindelijk is de motie aangaande de waterveiligheid raadsbreed aangenomen en krijgt de wethouder de opdracht mee dit besluit door te geven in de stuurgroep waterveiligheid.