Er komt een rotonde te Hellouw om de verkeersveiligheid aangaande de Graaf Reinaldweg te vergroten. Dit was jarenlang een discussiepunt tussen de gemeente Neerijnen en Provincie Gelderland. De Graaf Reinaldweg is immers een provinciale weg.

Nu er uiteindelijk een beslissing is genomen tot het realiseren van een rotonde, komt de provincie met aanvullende eisen. Een van die eisen is het afsluiten van de verbinding Graaf Reinaldweg-Oudenhof en een landbouwsluis op de Irenestraat.

Hier lijkt niet goed over nagedacht te zijn, immers al het verkeer met bestemming en vanuit Hellouw, van de daar gevestigde bedrijven maar ook landbouwverkeer zal in voorgenoemd plan, via de Korfgraaf naar hun bestemming moeten rijden.

De Korfgraaf is hier niet op ingericht en voert bovendien langs de school en het sportcomplex. Dit plan is vragen om moeilijkheden! Zoals bijvoorbeeld tijdens een drukbezocht sportevenement en er veel voertuigen geparkeerd staan langs de Korfgraaf. Er is dan nauwelijks ruimte voor groter verkeer, laat staan voor hulpdiensten als brandweer en ambulance.

De inwoners van Hellouw zijn zeer verbaasd, dat de wethouder namens het college van de gemeente Neerijnen een overeenkomst hierover met de provincie gaat tekenen. De inwoners van Hellouw willen hierbij betrokken worden. Zij vinden zich niet serieus genomen.

Ruim 80% van de inwoners hebben de petitie getekend tegen de afsluiting van de Oudenhof, tegen een landbouwsluis in de Irenestraat en voor veilig verkeer in Hellouw. Dinsdag vindt er een informatieavond in Hellouw plaats, dan wil Gemeentebelangen Neerijnen deze handtekeningen aanbieden aan de Gemeente en de Provincie. Dit zal rond 20:00 uur plaatsvinden.

Verder loopt er nog een petitie online https://petities.nl/petitions/afsluiting-oudenhof-nee?. Ook hier hebben al meerdere mensen voor getekend en deze petitie loopt tot 10 april a.s.

Fractie Gemeentebelangen Neerijnen

Gemeentebelangen Neerijnen bestaat inmiddels al ruim 12 jaar. De fractie van GBN staat midden in de samenleving en weet, vaak in tegenstelling tot de overige politieke partijen uit Neerijnen, wat er echt in de dorpen speelt.

Echter al vanaf het allereerste begin van onze deelname aan de gemeenteraad zijn wij aan de kant gezet als onbelangrijke medespelers en worden we op veel (belangrijke) punten geboycot.

In achterkamers werd besloten dat belangrijke initiatieven, beslist niet uit de koker van GBN mogen komen. Zoals onlangs nog de moties betreffende de biomassavergister te Haaften, de nevengeul Varik/Heesselt maar ook bijvoorbeeld het kulturhus te Haaften.

GBN kondigde aan een motie in te dienen aangaande de biomassavergister, hoewel vrijwel alle partijen het hier mee eens waren, werd de motie van GBN verworpen en een door PVDA ingediende motie met exact dezelfde tekst werd vervolgens aangenomen.

Datzelfde gold ook voor de motie om niet voor een nevengeul te kiezen maar voor dijkverzwaring. Deze motie was tot stand gekomen in overleg met de andere partijen en ook is toegezegd dat per partij aanvullend nog een stemverklaring kon worden afgegeven. Echter, deze door ons ruim van te voren aangekondigde motie kon en mocht niet uit naam van GBN worden ingediend. Na veel kleuterschoolachtig overleg werd uiteindelijk een alternatief gevonden en een motie met daarin vrijwel dezelfde bewoordingen, zoals opgesteld door GBN, na overleg met de andere partijen unaniem aangenomen.

Natuurlijk hadden wij uit protest tegen kunnen stemmen en daarmee mogelijk de moties kunnen verwerpen. Daarmee worden echter onze inwoners niet geholpen en juist daar staan wij voor!

Waarom dit toneelspel? Is partijbelang voor hen belangrijker dan uw belang? Zijn onze inwoners voor deze partijen slechts bijzaak en is het pluche de hoofdzaak? Wij weten het niet, maar er is natuurlijk van alles te bedenken, echter het antwoord hierop zal van de (coalitie) partijen moeten komen.

Nu is voor ons de maat vol en willen wij een duidelijk signaal af geven, maar vooral ook deze kinderachtige taferelen aan onze inwoners kenbaar te maken.
Daarom zal onze fractie zich tijdens de oordeelsvormende vergadering van 25 januari aanstaande, slechts figuurlijk aanwezig zijn en ons laten vertegenwoordigen door portretten van Cor Nijhoff, Jos Veeken en Petra van Kuilenburg, onze 3 raadsleden.  

Uiteraard volgen we de beraadslagingen wel en tijdens de hierop volgende besluitvormende raadsvergadering van 1 februari zullen wij onze verantwoording, zoals u van ons gewend bent, in het algemeen belang weer nemen.

Fractie Gemeentebelangen Neerijnen

Petra van Kuilenburg bij het kasteel annex gemeentehuis van Neerijnen: “Met knikkende knieën ging ik hier naar binnen.”

Petra van Kuilenburg van Gemeente Belangen is al jaren de luis in de pels van
de Neerijnense politiek.

‘Jammer dan, ik stop niet’

DOOR ERIC WIJNACKER
Ze is net opgestapt uit het raadspresidium – het vertrouwelijke overleg van de fractievoorzitters -in Neerijnen.
“Ik vond dat er te veel in beslotenheid werd bedisseld en als oppositiepartij had ik er niks te zoeken. De coalitiepartijen regelden daar alles. Ze hebben negen zetels, de soms verdeelde oppositie zes. En ik kreeg nooit de tijd om er met mijn fractie en achterban over te praten. Dat vond ik niks. Dus stoppen met dat gedoe en met open vizier het debat aangaan in de raadzaal.”

Persbericht Gemeentebelangen Neerijnen 16 juni 2016

  

We hebben het helemaal gehad!

Geen adequate dossier kennis, nauwelijks in staat om direct vragen te beantwoorden, geen tijdige of volledige informatie aan de raad, Slechte of helemaal geen communicatie, niet alleen met de raad maar ook met belanghebbende, een passieve afwachtende houding in zake zijn dossiers en het niet uitvoeren van opdrachten van de raad.

Kortom Gemeentebelangen Neerijnen heeft het helemaal gehad met wethouder Andriesse.

Tijdens de oordeelsvormende raad van vanavond, 16 juni 2016, zijn wij dan ook voornemens om een motie van wantrouwen in te dienen tegen deze wethouder.

Hierin spreken wij uit dat er bij ons geen vertrouwen meer is in een kundige en adequate uitoefening van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Gemeentebelangen Neerijnen.

 

 

 

 

 

Persbericht

 

Wijziging standpunt inzake herindeling.

 

Gemeentebelangen Neerijnen heeft tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering, met unanieme stemmen besloten haar standpunt inzake een eventuele herindeling te wijzigen.
GBN was tot voor kort tegen een herindeling en wilde de gemeente Neerijnen behouden.
De standpuntwijziging houdt in dat GBN vanaf nu voor een eventuele herindeling zal kiezen.

 

Waarom de gewijzigde stellingname?